Asiakas­rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Heli Matikainen
Polttolinja 39, 40520 Jyväskylä
p. 0400 773 826

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Matikainen
Polttolinja 39, 40520 Jyväskylä
p. 0400 773 826

3. Tietosuojavastaava

Noora Ruuskanen, Pehtorinhoiva
Pehtorin tie 5, 40740 Jyväskylä
p. 040 152 7031

Natali Sotamaa, Koskikoti
Virastotie 11, 40950 Muurame
p. 044 780 0593

4. Rekisterin nimi

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerä-tään tietoja telemetrisen menetelmän avulla ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella.

Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on hei-dän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja ke-rätään asiakassuhdetta varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Jyväskylän hoivapalve-luyhdistys ry:n tiedoksi antamaa tietoa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n kumppaneille.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Jyväskylän Hoivapalveluyhdistystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n hallussa olevasta tietokannasta.

8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry on yhdessä tietosuojavastaavien sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekis-terin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuo-javastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullises-ta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry noudat-taa. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa tek-nisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekiste-rissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poista-maan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää ky-seiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen kä-sittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 02.07.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista. Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Jyväskylän Hoivapalvelut on Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry:n ja sen omistaman Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n vanhuspalveluiden ja kehittämistoiminnan yhteinen nimike. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry on vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen yhdistys.

2021 © Jyväskylän Hoivapalvelut
Internetsivut Joinas Oy